Fungsi Standard Pendidikan Kebangsaan: Matlamat dan Strategi!

Fungsi Standard Pendidikan Kebangsaan: Matlamat dan Strategi!

Fungsi Standard Pendidikan Kebangsaan: Matlamat dan Strategi! – Bila dengar perkataan national standard mesti dah faham kan? masih belum ada yang tahu? Jangan risau kawan kerana kali ini kita akan membincangkan sepenuhnya tentang piawaian kebangsaan supaya anda yang tidak faham akan mendapatnya segera. Untuk butiran lanjut, mari baca dengan teliti artikel pendek kami di bawah.


Fungsi Standard Pendidikan Kebangsaan

Pengoperasian SNP merupakan titik tolak kepada proses, pelaksanaan dan penyeliaan pendidikan dalam konteks pelaksanaan pendidikan negara yang berkualiti. Dengan cara ini, pendidikan SNP menjadi sumber untuk menghasilkan pendidikan negara yang berkualiti.


8 Standard Pendidikan Kebangsaan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. piawaian pengurusan, piawaian pembiayaan dan piawaian penilaian


Standard Kandungan ialah titik rujukan mengenai skop perkara dan tahap kecekapan untuk mencapai kemahiran pasca siswazah pada tahap dan jenis pendidikan tertentu, yang ditetapkan dalam tanda aras untuk kecekapan siswazah, kemahiran dalam bentuk pembelajaran, mata pelajaran dan pembelajaran serentak .


Piawaian ini merupakan titik rujukan penerapan pembelajaran dalam sesebuah unit pendidikan untuk mencapai Piawaian Kompetensi Lepasan Ijazah. Secara umum, pola proses pembelajaran dapat digambarkan sebagai berikut:

 1. Proses pembelajaran di unit pendidikan dijalankan secara interaktif, memberi inspirasi, menghiburkan, mencabar, memotivasikan pelajar untuk mengambil bahagian secara aktif dan menyediakan ruang yang mencukupi untuk inisiatif, kreativiti dan berdikari mengikut bakat, minat dan perkembangan fizikal dan psikologi pelajar. .
 2. Proses pembelajaran mestilah berbentuk penerimaan, pelaksanaan, pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan penyeliaan proses pembelajaran untuk melaksanakan proses pembelajaran yang berkesan dan efisien.

 • Standard kompetensi graduan

Piawaian berikut adalah penanda aras kelayakan kompetensi graduan yang merangkumi sikap, pengetahuan dan kemahiran. Secara umumnya, piawaian kompetensi pascasiswazah ini boleh dihuraikan seperti berikut:

 1. Ia digunakan untuk garis panduan penilaian dalam menentukan kelulusan pelajar dari unit pendidikan.
 2. Piawaian Kompetensi Lepasan Ijazah merangkumi Kompetensi untuk semua mata pelajaran atau mata pelajaran.
 3. Piawaian kecekapan graduan merangkumi sikap, pengetahuan dan kemahiran.

 • Standard Guru dan Tenaga Pengajar

Piawaian pendidikan dan merupakan penanda aras meliputi latihan pra-perkhidmatan dan kelayakan atau mental, serta latihan dalam perkhidmatan. Guru mestilah berkelayakan akademik dan kompeten sebagai agen pembelajaran, sihat dari segi fizikal dan mental serta berkebolehan untuk merealisasikan matlamat pendidikan negara. Kompetensi akademik ialah bentuk pembelajaran terendah yang mesti diperolehi oleh guru sebagaimana dibuktikan dengan diploma dan/atau sijil kepakaran yang berkaitan mengikut undang-undang dan peraturan yang berkuat kuasa. Kemahiran untuk agen pembelajaran di peringkat rendah dan menengah dan tadika termasuk: Kompetensi Pedagogi, Kompetensi Personaliti, Kompetensi Vokasional dan Kompetensi Sosial. Perkara yang paling penting ialah mereka mesti mempunyai kemahiran moral dan keupayaan intelek secara proporsional.Guru merangkumi guru di unit pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB, SMK/MAK, Pakej. A ., Pakej B dan Pakej C latihan untuk guru di institusi kursus dan latihan. Kakitangan pendidikan termasuk pengarah sekolah penyeliaan pendidikan, kakitangan pentadbiran, kakitangan perpustakaan, kakitangan makmal, juruteknik, ketua kumpulan belajar, guru dan kakitangan pembersihan.

Read More :   111.90 l50 182 Video Bokeh Penstriman HD Penuh Muat Turun Percuma

 • Standard Kemudahan dan Infrastruktur

Nasihat dan prasarana untuk bilik, contohnya: belajar, senaman, ruang ibadat, perpustakaan, makmal, bengkel, taman permainan, ruang kreatif dan rekreasi serta sumber pembelajaran lain, yang diperlukan untuk menyokong proses pembelajaran, termasuk penggunaan komunikasi maklumat dan teknologi. mempunyai kemudahan dan infrastruktur yang ditetapkan. Kemudahan tersebut termasuk perabot, peralatan mengajar, alat bantu mengajar, buku dan sumber pembelajaran lain, bahan habis pakai dan peralatan lain yang diperlukan untuk menyokong proses pembelajaran yang teratur. mod operasi, perpustakaan, makmal, kawasan bengkel, bilik unit pengeluaran, bilik kantin, kemudahan perkhidmatan elektrik, lokasi.


Piawaian Pengurusan merupakan titik rujukan yang merangkumi perancangan, pelaksanaan dan penyeliaan aktiviti pendidikan di peringkat pendidikan, daerah/bandar, wilayah dan kebangsaan, bagi mencapai kecekapan dan keberkesanan dalam pelaksanaan pendidikan, berdikari, perkongsian, penyertaan, ketelusan dan akauntabiliti. Sementara itu, pengurusan unit pendidikan di peringkat pengajian tinggi melaksanakan autonomi pendidikan tinggi yang dalam batasan yang ditetapkan dalam perundangan yang terpakai memberikan kebebasan dan menggalakkan kebebasan dalam pengurusan akademik, operasi, personel, kewangan dan bidang fungsi pengurusan lain yang dikawal selia oleh setiap kolej.


Pembiayaan ialah ukuran bahagian dan jumlah kos operasi untuk kumpulan pendidikan yang digunakan dalam tempoh setahun. Terdapat tiga jenis kos dalam templat ini:

 1. Kos pelaburan unit pendidikan ialah kos penyediaan kemudahan dan infrastruktur, pembangunan sumber manusia dan modal kerja.
 2. Mereka perlu mengenakan kos individu kepada pelajar untuk dapat menghadiri proses pembelajaran secara teratur dan berterusan.Kos operasi unit latihan, termasuk:

Upah dan faedah guru dan kakitangan pendidikan

Read More :   Muat turun APK KineMaster Mod Pro Full Unlock Tanpa Tera Air 2020

Bahan atau peralatan pendidikan boleh dibelanjakan.

perbelanjaan operasi latihan perkhidmatan tidak langsung seperti air, penyelenggaraan kemudahan dan infrastruktur, cukai, insurans, dll.


 • Standard Pentaksiran Pendidikan

Ia merupakan titik rujukan bagi teknik dan instrumen penilaian hasil pembelajaran pelajar. Pentaksiran hasil pembelajaran guru bermula dengan prinsip pentaksiran berikut: sah, objektif, adil, menyeluruh, terbuka, menyeluruh dan berterusan, sistematik, tanda aras dan bertanggungjawab (Lampiran Permendiknas No. 20 Tahun 2007 Bahagian B). Pentaksiran hasil pembelajaran oleh guru menggunakan pelbagai teknik penilaian dalam bentuk ujian, pemerhatian, tugasan individu atau kumpulan dan bentuk lain yang selaras dengan ciri-ciri kebolehan dan tahap perkembangan murid (Lampiran Undang-undang No. 20 Tahun 2007 Bahagian). C.1) untuk menyiasat secara berterusan proses, kemajuan dan peningkatan keputusan dalam bentuk ujian harian, ujian pertengahan semester, ujian akhir semester dan ujian kenaikan pangkat (PP No. 19 Tahun 2005 Perkara 64 perenggan 1.


Matlamat Standard Pendidikan Kebangsaan

Tujuan SNP adalah untuk menjamin mutu pendidikan negara dalam bentuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta budaya bangsa yang berakhlak mulia. Oleh itu SNP adalah satu bentuk budaya kebangsaan dalam pembikinan.


Strategi untuk memenuhi Standard Pendidikan Kebangsaan (SNP)

Unit-unit pendidikan peringkat awal mestilah berupaya membangun dan melaksanakan program-program bagi memenuhi SNP yang realistik dan selaras dengan keadaan sebenar (berdasarkan hasil analisis konteks), menggunakan pelbagai sumber yang ada sama ada secara dalaman dan luaran. luar sekolah, melalui pelbagai strategi, antaranya:

 1. Pemenuhan standard kandungan (SI) boleh direalisasikan melalui pembangunan dan pelaksanaan KTSP mengikut mekanisme dan prosedur yang ditetapkan. memasyarakatkan KTSP secara dalaman dan luaran. menilai dan mengesahkan dokumen KTSP secara berkala.
 2. Memenuhi standard proses boleh dilakukan melalui peningkatan kualiti dan kesempurnaan alat pembelajaran (RPP dan bahan pengajaran). mengoptimumkan prasarana dan persekitaran yang ada di dalam dan di luar sekolah, meningkatkan penyeliaan/kawalan dan melaksanakan penambahbaikan secara berkala dalam pelaksanaan pembelajaran.
 3. Pemenuhan Standard Kompetensi Siswazah (SKL) boleh dicapai melalui penilaian/pemetaan SKL unit pengajian, kumpulan mata pelajaran dan mata pelajaran (hubungannya dengan SK dan KD dalam SI). untuk mendapat manfaat daripada keputusan Peperiksaan Kebangsaan dan A.S. dalam membentuk perubahan pembelajaran berdasarkan keputusan Ujian Nasional AS untuk meningkatkan kualiti graduan.
 4. Memenuhi piawaian sumber manusia boleh dicapai melalui pengoptimuman kakitangan sedia ada, pembinaan kapasiti dan pembangunan profesional, penggunaan sumber manusia sedia ada di luar sekolah (dengan kerjasama agensi lain), serta pertukaran sekolah atau pelantikan guru baharu di daerah. /bandar/pejabat pendidikan wilayah. .
 5. Pemenuhan kemudahan dan infrastruktur standard boleh dilaksanakan melalui pengoptimuman penggunaan, penyelenggaraan dan penjagaan kemudahan sedia ada, pemindahan/subsidi ke sekolah lain yang memerlukan dan/atau penambahan kemudahan baharu.
 6. Pemenuhan piawaian pengurusan boleh dilaksanakan melalui pengoptimuman semua sumber yang ada di sekolah untuk mencapai matlamat yang ditetapkan, mengikut kuasa pihak sekolah dan pengetua. mengaplikasikan prinsip pengurusan sekolah (PBS) sepanjang proses pengurusan sekolah bermula dengan penyediaan rancangan kerja, pelaksanaan dan penilaian pelaksanaan program. melakukan validasi/penambahbaikan program kerja secara berkala;Meningkatkan penyertaan tenaga pengajar dari peringkat desa, bandar, provinsi, pusat dan masyarakat di alam sekitar dalam meningkatkan mutu pendidikan, baik dalam bentuk dasar, program, sumber manusia, sarana dan prasarana dan dengan pembiayaan;
 7. Pemenuhan pembiayaan di setiap satuan pendidikan boleh dilakukan melalui pengoptimuman semua dana yang diterima oleh sekolah baik melalui APBD, APBN dan dana komuniti.
 8. Memenuhi piawaian pentaksiran dengan meningkatkan kualiti dan kesempurnaan alat pentaksiran. melaksana dan mengurus keputusan penilaian pelajar mengikut mekanisme dan prosedur yang bersesuaian; melibatkan ibu bapa dan komuniti dalam usaha meningkatkan hasil pembelajaran pelajar
 9. kesimpulan
 10. Standard pendidikan nasional merupakan penanda aras minimum sistem pendidikan di semua bidang kuasa Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 11. SNP meringkaskan: Standard Kandungan, Standard Proses, Standard Kompetensi Siswazah, Standard Staf Pengajaran dan Pembelajaran, Standard Kemudahan dan Infrastruktur, Standard Pengurusan, Standard Pembiayaan dan Standard Penilaian Pendidikan.
 12. SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan negara dalam bentuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta budaya bangsa yang berakhlak mulia.
 13. SNP berperanan sebagai titik tolak kepada perancangan, pelaksanaan dan penyeliaan pendidikan dalam konteks pelaksanaan pendidikan negara yang berkualiti.
 14. Daripada bentuk ini dapat dilihat bahawa 8 SNP yang paling penting dalam sistem pendidikan membentuk corak proses pendidikan.
Read More :   3 Cara untuk Phish Facebook (Fb Phishing) 2022

Berikut adalah sedikit perbincangan tentang Fungsi Standard Pendidikan Kebangsaan: Matlamat dan Strategi! Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kepada kita semua, dan terima kasih kerana mendengar ulasan kami. Jika anda rasa ulasan kami berguna, sila kongsikannya

Baca juga artikel lain tentang:

Share